LEUCHENBERGIA

بازگشت به صفحه اصلی

نام گونه: principis

کد محصول: 2051.35

تعداد بذر: 20 20000 تومان

تعداد بذر: 100 70000 تومان

نام گونه: principis coll. M. Halfar (DS-412495)

کد محصول: 2051.351

تعداد بذر: 20 25000 تومان

تعداد بذر: 100 100000 تومان

نام گونه: principis KS 52

کد محصول: 2051.3512

تعداد بذر: 20 25000 تومان

تعداد بذر: 100 100000 تومان

نام گونه: principis MK 54.170

کد محصول: 2051.3514

تعداد بذر: 20 25000 تومان

تعداد بذر: 100 100000 تومان

نام گونه: principis VB 45

کد محصول: 2051.352

تعداد بذر: 20 25000 تومان

تعداد بذر: 100 100000 تومان

تعداد بذر: 1000 700000 تومان

نام گونه: principis v.trachythele

کد محصول: 2051.354

تعداد بذر: 20 25000 تومان

تعداد بذر: 100 100000 تومان